All Nokia Nokia Network Routing Specialist II (NRS II) Exams

Exam PDF TEST ENGINE PDF + TEST ENGINE
4A0-113 - Nokia OSPF Routing Protocol Exam
Nokia Network Routing Specialist II (NRS II)     TOTAL QUESTIONS : 103
4A0-C04 - Nokia NRS II Composite Exam: OSPF version
Nokia Network Routing Specialist II (NRS II)     TOTAL QUESTIONS : 298